ionic 建立项目步骤

2017-03-01 17:59:00
admin
原创
733
摘要:ionic 建立项目步骤
1.ionic start xhx -a app名称 -i com.chinavvv.xhx
其中xhx是新建的项目文件夹名字,com.chinavvv.xhx为包名建过之后不能进行修改。
2.cd xhx ,ionic platform add android

这是自带的插件

  发表评论
  评论通过审核之后才会显示。
  文章分类
  联系方式
  联系人: 郑州-小万
  电话: 13803993919
  Email: 1027060531@qq.com
  QQ: 1027060531
  网址: www.wanhejia.com